خواندنی
جمعه24 فروردين 1403     Friday, April 12, 2024

واژگان فارسی را به کار گیریم

برای بیشتر پاس داشتن زبان فارسی و رویارویی با تهاجم فرهنگی ـ بخش فیپا ( از زیرمجموعههای کتابخانه ملی ) در این روزها خواسته است که برای درخواست فیپا ، نام کتاب را با واگهای ( حرف ) لاتین ارائه کنند ؟

دروازه خورشید

نگاهی به یکی از آثار باستانی کشور بولیوی و شباهتهای آن با آثار ایرانی

معرفی کتاب

معرفی کتاب

سیمرغ

در شاهنامه از سیمرغ و یا همان «پزشک» همگان در قالب رمز، سخن بسیار است: در پروراندن زال، زادن رستم فرزند زال از رودابه و نیز درمان رستم و رخش در نبرد با اسفندیار.

خواندنی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه خواندنی می باشد.